Klachtenregeling

Klachtenregeling Mbo Taalacademie

​​​​​​​De Mbo Taalacademie streeft er naar om zo compleet mogelijke deskundigheidsbevordering aan te bieden middels drie studiedagen per jaar en daarbij voortdurend kwaliteitsverbetering en -bewaking toe te passen.

Als professionele organisatie stemmen wij ons aanbod zo goed mogelijk af op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een organisator of trainer van de academie u benadert. 

De Mbo Taalacademie vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u.

Definities

 1. De Mbo Taalacademie: organisator van drie studiedagen per schooljaar.
 2. Klager: een deelnemer aan een door de Mbo Taalacademie verzorgde studiedag;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de geleverde dienst bij of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt geleverd.
 4. Onder klacht wordt óók verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie.

Persoonlijk gesprek

Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bespreken met de medewerker bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Met de betrokken medewerker kan uw klacht mogelijk worden opgelost of een eventueel misverstand worden rechtgezet. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kunt u een klacht indienen.

Klachtenbehandeling

U kunt na het persoonlijke overleg met medewerker, of in plaats daarvan, een klacht indienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen. Als een indiener een klacht wil indienen, moet de volgende procedure worden gevolgd:

 • De indiener meldt schriftelijk (per post of e-mail) binnen vier weken nadat de reden voor de klacht zich voordeed, zijn klacht aan de betrokken medewerker of de organisatie. De klacht dient de volgende gegevens te bevatten:
  • naam, adres, woonplaats
  • telefoonnummer en e-mailadres
  • een heldere beschrijving van de klacht en de context waarin de klacht ontstaan is
  • datum en ondertekening
 • De organisatie bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 14 dagen.
 • De organisatie onderzoekt de klacht en verstrekt binnen vier weken aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt. Binnen deze zes weken stelt deorganisatie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 • Binnen zes weken na het horen neemt de organisatie een beslissing naar aanleiding van de klacht. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 • Indien de klacht betrekking heeft op een workshop of studiedag en de klager is het niet eens met de uitspraak, dan kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
 • De klacht is afgehandeld zodra u heeft aangegeven dat de klacht naar uw tevredenheid is behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.
 • In bijzondere omstandigheden kan van de  termijn van zes weken worden afgeweken; de indiener van de klacht wordt hiervan binnen vier weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van redenen
 • De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld.
 • Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
 • Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

De Mbo Taalacademie wordt gefaciliteerd door het ITTA

ITTA UvA - Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam

Postbus 36065 | 1020 MB Amsterdam

Bezoekadres: Roetersstraat 31, 4e etage

t    020 – 246 6166

e   info@itta.uva.nl  

w  www.itta.uva.nl