Visie

Samen werken aan Nederlands in beroepsopleidingen

Wat kunnen docenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo doen om studenten voldoende taalvaardig te maken?

Studenten in het mbo werken tegelijkertijd aan hun algemene taalvaardigheid Nederlands en het Nederlands dat zij nodig hebben om hun beroep uit te kunnen voeren. De visie van de academie is dat docenten in het mbo samen kunnen werken aan de taalontwikkeling van de studenten.

Docenten, taalcoaches en taalcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor:

  • Vergroten van de motivatie van studenten voor taal
  • Toename van de leeropbrengst van de lessen Nederlands
  • Stimuleren van de taalontwikkeling Nederlands in alle vakken
  • Inhoud van taallessen, vaklessen en stageopdrachten zoveel mogelijk op elkaar af stemmen
  • Signaleren van taalzwakke studenten en passend onderwijs bieden