Auteur:

De Redactie

12 jul. 2017 - 15:48:09 Datum: 12 juli 2017

Ministerie van OCW stelt 300.00 euro beschikbaar

Extra impuls voor internationalisering mbo

De Onderwijsraad stelt in haar advies ‘Internationaliseren met ambitie’ (2016) dat alle leerlingen en studenten het Nederlandse onderwijs internationaal competent moeten verlaten. Als reactie hierop stelt het ministerie van OCW  de komende twee jaar 300.000 euro beschikbaar om internationalisering in het mbo te verbreden en verdiepen.

Doel 

Het doel is om met de extra financiële middelen studenten vaker in contact te brengen met een internationale omgeving. Daarnaast stelt het docenten in staat om hun studenten daarbij te helpen en enthousiasmeren.

Nuffic en internationalisering

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de EU-doelstelling om in 2020 zes procent van alle studenten tijdens hun opleiding minimaal twee weken voor studie of stage in het buitenland te laten verblijven. In 2013 voldeed het Nederlandse mbo al bijna aan deze doelstelling: 5,7 procent van de afgestudeerde mbo-studenten had een buitenlandse studie-ervaring.

Daarnaast spant Nuffic zich in om ook de overige 94 procent internationale ervaring op te laten doen. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Nuffic in afstemming met mbo-scholen een activiteitenplan opgesteld. Dit plan richt zich op:

  • Studenten die in het buitenland willen studeren/de bpv volgen.
  • Internationalisering in de schoolomgeving.
  • De sleutelrol die docenten vervullen om jongeren voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt.